Wet- en regelgeving

Indien u werkzaam bent via Flex One bij een van onze opdrachtgevers is dat op basis van een uitzendovereenkomst waarop de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 op van toepassing is. De CAO geeft aan wat uw rechten en uw plichten zijn als flexkracht. Inzage in de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 is te allen tijde mogelijk via deze website. Hieronder staan een aantal rechten en plichten.

Het salaris

Het salaris wordt berekend aan de hand van CAO voor Uitzendkrachten of de CAO die de opdrachtgever dient te volgen. In ieder geval is na 26 gewerkte weken de CAO van de opdrachtgever van toepassing met betrekking tot de beloning. Op het bruto salaris worden loonbelasting en sociale verzekeringspremies ingehouden. Het netto salaris ontvangt u per 4 weken op uw rekening.

De loonspecificatie

Iedere week nadat de urendeclaraties door Flex One zijn verwerkt is direct uw loonspecificatie zichtbaar op het internet middels uw persoonlijke login. Op de loonspecificatie staat alle informatie, zoals het bruto uurloon, de vergoedingen, inhoudingen, het aantal uren en dagen dat u heeft gewerkt.

Urendeclaraties

Indien u werkzaam bent via Flex One dient u urendeclaraties in te vullen en deze door de opdrachtgever te laten ondertekenen tenzij de opdrachtgever gebruikt maakt van de mogelijkheid om de urendeclaraties via het internet te verwerken.

Vakantiegeld

Als flexkracht heeft u recht op 8% vakantietoeslag. Dit percentage wordt berekend over het bruto-uurloon dat u hebt verdiend over de normale uren. De vakantiebijslag krijgt u dus bovenop elk gewerkt uur, waarbij overuren niet gelden. De vakantietoeslag wordt uitgekeerd op 1 juni van elk jaar tenzij u voor die datum niet meer werkzaam bent via Flex One dan wordt het eerder uitbetaald.

Vakantiedagen

Als flexkracht heeft u recht op 24 doorbetaalde vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Deze vakantiedagen worden naar rato opgebouwd indien er geen sprake is van een fulltime dienstverband. De opbouw van de vakantiedagen staat vermeld op de loonspecificatie die te raadplegen is via het internet middels uw persoonlijke login.

Feestdagen

Als officiele feestdagen op werkdagen vallen worden deze gewoon doorbetaald indien u normaal gesproken op deze dagen zou werken.

Ziekteverzuim

Indien u door gevolg van ziekte niet in staat bent om te werken dan dient u dit uiterlijk voor 9 uur’s ochtends kenbaar te maken bij de opdrachtgever waarvoor u werkzaam bent via Flex One. Vervolgens dient u direct contact op te nemen met Flex One zodat wij de ziekmelding tijdig kenbaar kunnen maken bij het UWV. Indien u bent herstelt dan brengt u Flex One hiervan op de hoogte alvorens de werkzaamheden te hervatten en tevens bent u verplicht om de hersteldatum telefonisch door te geven aan het UWV. De ziektegeld uitkering van het UWV bedraagt 70% van het gemiddelde brutodag loon vanaf de derde dag van arbeidsongeschiktheid.

Identificatieplicht

In Nederland geldt de Wet op de identificatieplicht. Daarom moet u aan Flex One een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) tonen alvorens u aan het werk gaat via Flex One. Als u via ons aan het werk bent, moet u altijd op de werkplek een identiteitsbewijs kunnen tonen. Instanties zoals de belastingdienst kunnen namelijk controles op de werkplek uitvoeren.